گروه وکلای پارس

PARS LAWYER GROUP

سهیل رضوی شاهرودی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو رسمی کانون وکلای خراسان

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


بهروز اسماعیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو رسمی کانون وکلای خراسان

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


محمد صبوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو رسمی کانون وکلای خراسان

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص

مهران نسیمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو رسمی کانون وکلای خراسان

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


مصطفی راحمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو رسمی کانون وکلای خراسان

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص

دکتر سامان رضوی شاهرودی

کارشناس مدیریت بازرگانی
عضو رسمی گروه وکلای پارس

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


حسن رضوی شاهرودی

کارشناس خبره امور بانکی و حسابداری
عضو رسمی گروه وکلای پارس

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


نیما صبور جنتی

کارشناس امور هنری و صنایع دستی
عضو رسمی گروه وکلای پارس

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص

سروش سلسبیل

کارشناس حوزه مدیریت
عضو رسمی گروه وکلای پارس

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


مهندس امیرحسین انتظام

کارشناس در امور صنایع
عضو رسمی گروه وکلای پارس

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص


محسن شرفی جوان

کارشناس امور بانکی
عضو رسمی گروه وکلای پارس

051-37666666


متن مختصری درباره سوابق، تحصیلات و رزومه شخص

TAKE A PRIVATE JET
ON YOUR BUSINESS TRIP
AND DISCOVER LUXURY TRAVEL


READ MORE